(ဒေါသထွက်လာ စကားအထာ) (၃)

(၂၁) oh my gosh! (or) oh my god!
ဘုရားရေ။

(၂၂) for god sake!
အံ့သြခြင်း၊စိတ်မရှည်ခြင်းစသည်ကိုပြသည့် စကားလုံး။

(၂၃) for goodness sake!
အချည်းနှီးဖြစ်ခြင်း၊စိတ်ဆိုးခြင်း၊စိတ်ပျက်ခြင်း၊
အံ့သြခြင်းကိုပြသည့် စကားလုံး။

(၂၄) piss off!
ထွက်သွားစမ်း။

(၂၅) arsehole!
ဖင်ခေါင်းပဲ။

(၂၆) f**k off!
ထွက်သွားစမ်း။

(၂၇) dammit!
စိတ်ဆိုးခြင်း၊အချည်းနှီးဖြစ်ခြင်းကိုပြသည့် စကားလုံး။

(၂၈) bitch / son of the bitch
ခွေးမ။ခွေးမသား။

(၂၉) bullshit (or) shit
အချည်းနှီးဖြစ်သောအရာ၊စိတ်ပျက်စရာကောင်းသောအရာ။
ချီးထုပ်။

(၃၀) mother f**ker
လုံးဝဥဿုံ နှစ်လိုဖွယ်မရှိသောလူ။
ကိုယ်မေကိုရိုး။